Kontrowersje w pediatrii
Kontrowersje w pediatrii

Regulamin konferencji organizowanych przez firmę Medvisa

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach online organizowanych przed firmę Medvisa Sławomir Poziomek (dalej „Konferencja”).
 2. Regulamin wraz z Polityką Prywatności udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej Konferencji w sposób umożliwiający bezpłatne zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie.
 3. Organizatorem Konferencji jest Medvisa Sławomir Poziomek z siedzibą w Poznaniu, Os. Stefana Batorego 31c/54, 60-687 Poznań, NIP: 5591819259, REGON: 302822441 (dalej „Organizator”).
 4. Konferencja odbywa się w terminie, miejscu oraz formie wskazanej przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości Konferencji do dnia jej rozpoczęcia.
 5. W ramach Konferencji mogą odbywać się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne oraz wystawa przedsiębiorstw branż farmaceutycznej i sprzętowej. Dokładny plan Konferencji dostępny jest na stronie internetowej.
 6. Każdy Uczestnik, biorący udział w Konferencji otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo.
 7. Za udział w Konferencji Uczestnik otrzyma punkty edukacyjne, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Okręgową Izbę Lekarską, o ile Okręgowa Izba Lekarska przewidziała taką możliwość.
 8. Kontakt:
  Medvisa Healthcare Solutions, ul. Fredry 7/10, 61-701 Poznań, e-mail: biuro@medvisa.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

 1. Usługobiorcą usług świadczonych przez Organizatora może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, o pełnej zdolności do czynności prawnych, będącą: lekarzem specjalistą, lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej, osobą uprawnioną do wystawiania recept lub osobą prowadzącą obrót produktami leczniczymi oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji oraz przedstawiciele sponsorów (dalej „Uczestnik”).
 2. Udział w Konferencji jest dobrowolny i wymaga rejestracji.
 3. Warunkiem udziału w Konferencji jest wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie wydarzenia oraz, jeśli udział w Konferencji jest płatny, uiszczenie opłaty za udział w wysokości i terminie oraz w sposób wskazany przez Organizatora.
 4. Jedna rejestracja umożliwia udział w Konferencji tylko jednej osobie.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w Konferencji.
 6. Organizator dopuszcza możliwość dokonywania zgłoszenia przez osobę fizyczną działającą w imieniu i na rzecz innych osób. W takiej sytuacji Zgłaszający zobowiązany jest przekazać wszelkie szczegóły i zasady Konferencji oraz treść niniejszego Regulaminu Uczestnikowi.
 7. Dokonując zgłoszenia Uczestnika Zgłaszający oświadcza, że działa za wiedzą i zgodą danej osoby.
 8. Zgłaszający podejmując czynności w celu dokonania Zgłoszenia potwierdza, że dane zgłaszanego Uczestnika są prawdziwe, a osoba zgłaszana do wzięcia udziału w Konferencji wyraziła zgodę na dokonanie Zgłoszenia z uwzględnieniem jej danych osobowych.
 9. Uczestnik zgłoszony przez inną osobę nie jest zwolniony z przestrzegania Regulaminu.
 10. Ilość miejsc na Konferencji jest ograniczona. O kolejności zgłoszenia decyduje data kompletnej rejestracji.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy uczestników oraz nieprzyjmowania nowych zgłoszeń.
 12. W przypadku zgłoszenia udziału w Konferencji w terminie krótszym niż na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem, warunkiem udziału w Konferencji jest okazanie przez Uczestnika dowodu uiszczenia opłaty za udział w Konferencji osobie upoważnionej przez Organizatora.
 13. Poprzez wysłanie zgłoszenia udziału w Konferencji potwierdzenie przyjęcia tego zgłoszenia przez Organizatora, pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem zawierana jest umowa, której integralną częścią jest niniejszy Regulamin.

KOSZTY KONFERENCJI
§1

 1. W zależności od Konferencji udział może być płatny lub bezpłatny.
 2. Informacja o kosztach udziału (lub ich braku) w Konferencji znajduje się na stronie internetowej, za pośrednictwem której można zamówić udział w Konferencji.

§2
Dla Konferencji płatnych

 1. Koszt udziału w Konferencji zależny jest od wybranego wariantu i może różnić się dla poszczególnych Uczestników.
 2. Udział w Konferencji jest uzależniony od terminowego wniesienia opłaty z tego tytułu.
 3. Za moment wpłaty traktowany jest moment uznania przelewu na koncie Organizatora. Opóźnienie w płatności za uczestnictwo upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia udziału Uczestnika w Konferencji.
 4. Faktura wystawiana jest przez Organizatora po zaksięgowaniu płatności za udział w Konferencji.
 5. Uczestnik w momencie zgłoszenia zobowiązany jest przekazać kompletne dane do faktury, w przypadku braku tej informacji faktura wystawiona jest dla osoby prywatnej.
 6. Koszt udziału w Konferencji, ewentualnego pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 7. W przypadku odwołania Konferencji przez Organizatora z przyczyn niedotyczących Uczestnika, Organizator zwróci Uczestnikowi w terminie 14 dni na wskazane Konto wszelkie opłaty poniesione przez Uczestnika na rzecz Organizatora. W przypadku braku wskazania konta, Organizator zwróci w/w koszty na rachunek z którego otrzymał wpłatę od Uczestnika.

DANE OSOBOWE

 1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników na zasadach oraz w sposób określony w Polityce Prywatności.
 2. Uczestnik powinien aktualizować dane w miarę konieczności. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki posługiwania się przez Uczestnika nieaktualnymi danymi.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZOBOWIĄZANIE

 1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie usług.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wzięcia udziału w Konferencji, jeśli jest ona spowodowana przyczynami leżącymi po stronie Uczestnika.
 3. Poprzez rejestrację i udział w Konferencji każdy Uczestnik zobowiązuje się do:
  • przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób, zasad współżycia społecznego oraz korzystaniem z usług z poszanowaniem praw innych Uczestników oraz osób trzecich,
  • przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
  • używania udostępnionych usług i narzędzi dostępnych na stronie Konferencji w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, w szczególności nie powodując nadmiernego utrudnienia w korzystaniu z usług przez innych Uczestników,
  • poszanowania polskiego prawa, zasad etykiety oraz dóbr osobistych innych Uczestników,
  • stosowania technik i urządzeń nie zakłócających prac infrastruktury informatycznej,
  • nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Konferencji,
  • nie rozpowszechniania na stronie Konferencji treści o charakterze reklamowym, politycznym, sprzecznym z prawem i dobrymi obyczajami, poza miejscami przeznaczonymi do tego rodzaju działalności,
  • terminowego i zgodnego z określonymi zasadami wypełniania własnych zobowiązań związanych z korzystaniem z usług świadczonych przez Organizatora,
  • nie dostarczania żadnych treści o charakterze bezprawnym naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne.

OSTRZEŻENIE

 1. Treści i usługi rozpowszechniane za pomocą portalu stanowią wyłącznie wartość edukacyjną. Nie mogą służyć diagnozie i terapii pacjenta, nie zastępują usług o charakterze medycznym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do treści rozpowszechnianych w Portalu, w szczególności nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowanych procedur, użytych środków medycznych, farmaceutyków, itp.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie utwory rozpowszechnione w ramach Konferencji stanowią przedmiot praw autorskich Organizatora, podmiotów współpracujących z Organizatorem bądź osób trzecich i podlegają ochronie przewidzianej przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pochodnych.
 2. Uczestnik może korzystać z rozpowszechnionych utworów wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
 3. Kopiowanie, tłumaczenie, opracowanie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bądź przetwarzanie rozpowszechnionych możliwe jest wyłącznie na warunkach określonych przepisami prawa bądź po uzyskaniu pisemnej zgody Organizatora lub innej osoby, której przysługują autorskie prawa majątkowe do utworów.

REZYGNACJE I REKLAMACJE
§1

 1. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji wymaga zachowania formy pisemnej drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@medvisa.pl.
 2. Zwrot kosztów zgłoszenia odbywa się zgodnie z następującymi warunkami:
  • rezygnacja do 30 dni przed Konferencją – Uczestnikowi przysługuje zwrot 50% wniesionej opłaty za udział w Konferencji;
  • rezygnacja na mniej niż 30 dni przed Konferencją – Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów Konferencji.
 3. Zwrot opłaty za udział w Konferencji odbywa się w ciągu 14 dni od zgłoszenia rezygnacji na rachunek bankowy, z którego pochodzi wpłata.
 4. W przypadku nieobecności Uczestnika na Konferencji bez wcześniejszej rezygnacji, bądź rezygnacji z udziału w okresie krótszym niż 30 dni od wskazanego terminu Konferencji, uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty.
  §2
 5. Organizator Konferencji dopuszcza możliwość zmiany przez Uczestnika Wydarzenia osoby wskazanej przez niego jako biorącej udział w Konferencji, o czym powinien zostać poinformowany pisemnie najpóźniej na dziesięć dni przed terminem Konferencji.
  §3
 6. Uczestnik ma prawo złożyć reklamację na przebieg Konferencji.
 7. Reklamacje należy zgłaszać mailowo pod adres biuro@medvisa.pl.
 8. Uczestnik może zgłaszać reklamacje w terminie nie dłuższym niż 7 dni po zakończeniu Konferencji. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia spóźnionej reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§1

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i Polityki Prywatności.
 2. Zmiana możliwa jest za zgodą Uczestnika, jeśli zmiana taka wynikać będzie ze zmiany przepisów obowiązującego prawa.
 3. O proponowanej zmianie Organizator powiadomi zarejestrowanych Uczestników co najmniej na 7 dni przed wejściem jej w życie. Uczestnik nie wyrażający zgody na zmianę Regulaminu lub Polityki Prywatności powinien wysłać swój sprzeciw na adres e-mail: biuro@medvisa.pl do dnia wejścia w życie przedmiotowej zmiany.
 4. Brak pisemnej informacji o nieakceptacji zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności przesłanej do Organizatora w terminie 14 dni od dnia jej wysłania do Uczestnika oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie lub Polityce Prywatności przez Uczestnika.
  §2
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2020 r.
 6. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z oświadczeniem o spełnianiu Warunków udziału w Konferencji.
 7. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na treść Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy miejscowo zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Regulamin | Polityka Prywatności