Regulamin konferencji organizowanych przez firmę Medvisa

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach online organizowanych przed firmę Medvisa Sławomir Poziomek (dalej „Konferencja”).
 2. Regulamin wraz z Polityką Prywatności udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej Konferencji w sposób umożliwiający bezpłatne zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie.
 3. Organizatorem Konferencji jest Medvisa Sławomir Poziomek z siedzibą w Poznaniu, Os. Stefana Batorego 31c/54, 60-687 Poznań, NIP: 5591819259, REGON: 302822441 (dalej „Organizator”).
 4. Konferencja odbywa się w terminie, miejscu oraz formie wskazanej przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości Konferencji do dnia jej rozpoczęcia.
 5. W ramach Konferencji mogą odbywać się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne oraz wystawa przedsiębiorstw branż farmaceutycznej i sprzętowej. Dokładny plan Konferencji dostępny jest na stronie internetowej.
 6. Każdy Uczestnik, biorący udział w Konferencji otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo.
 7. Za udział w Konferencji Uczestnik otrzyma punkty edukacyjne, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Okręgową Izbę Lekarską, o ile Okręgowa Izba Lekarska przewidziała taką możliwość.
 8. Kontakt:
  Medvisa Healthcare Solutions, ul. Fredry 7/10, 61-701 Poznań, e-mail: biuro@medvisa.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

 1. Usługobiorcą usług świadczonych przez Organizatora może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, o pełnej zdolności do czynności prawnych, będącą: lekarzem specjalistą, lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej, osobą uprawnioną do wystawiania recept lub osobą prowadzącą obrót produktami leczniczymi oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji oraz przedstawiciele sponsorów (dalej „Uczestnik”).
 2. Udział w Konferencji jest dobrowolny i wymaga rejestracji.
 3. Warunkiem udziału w Konferencji jest wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie wydarzenia oraz, jeśli udział w Konferencji jest płatny, uiszczenie opłaty za udział w wysokości i terminie oraz w sposób wskazany przez Organizatora.
 4. Udział w Konferencji stacjonarnej możliwy jest wyłącznie po dobrowolnym okazaniu certyfikatu potwierdzającego pełne szczepienie przeciwko wirusowi SARS-COV-2 preparatem dopuszczonym na terenie Unii Europejskiej. Nieokazanie zaświadczenia może skutkować odmową wejścia na miejsce Konferencji.
 5. Jedna rejestracja umożliwia udział w Konferencji tylko jednej osobie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w Konferencji.
 7. Organizator dopuszcza możliwość dokonywania zgłoszenia przez osobę fizyczną działającą w imieniu i na rzecz innych osób. W takiej sytuacji Zgłaszający zobowiązany jest przekazać wszelkie szczegóły i zasady Konferencji oraz treść niniejszego Regulaminu Uczestnikowi.
 8. Dokonując zgłoszenia Uczestnika Zgłaszający oświadcza, że działa za wiedzą i zgodą danej osoby.
 9. Zgłaszający podejmując czynności w celu dokonania Zgłoszenia potwierdza, że dane zgłaszanego Uczestnika są prawdziwe, a osoba zgłaszana do wzięcia udziału w Konferencji wyraziła zgodę na dokonanie Zgłoszenia z uwzględnieniem jej danych osobowych.
 10. Uczestnik zgłoszony przez inną osobę nie jest zwolniony z przestrzegania Regulaminu.
 11. Ilość miejsc na Konferencji jest ograniczona. O kolejności zgłoszenia decyduje data kompletnej rejestracji.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy uczestników oraz nieprzyjmowania nowych zgłoszeń.
 13. W przypadku zgłoszenia udziału w Konferencji w terminie krótszym niż na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem, warunkiem udziału w Konferencji jest okazanie przez Uczestnika dowodu uiszczenia opłaty za udział w Konferencji osobie upoważnionej przez Organizatora.
 14. Poprzez wysłanie zgłoszenia udziału w Konferencji potwierdzenie przyjęcia tego zgłoszenia przez Organizatora, pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem zawierana jest umowa, której integralną częścią jest niniejszy Regulamin.

KOSZTY KONFERENCJI
§1

 1. W zależności od Konferencji udział może być płatny lub bezpłatny.
 2. Informacja o kosztach udziału (lub ich braku) w Konferencji znajduje się na stronie internetowej, za pośrednictwem której można zamówić udział w Konferencji.

§2
Dla Konferencji płatnych

 1. Koszt udziału w Konferencji zależny jest od wybranego wariantu i może różnić się dla poszczególnych Uczestników.
 2. Udział w Konferencji jest uzależniony od terminowego wniesienia opłaty z tego tytułu.
 3. Za moment wpłaty traktowany jest moment uznania przelewu na koncie Organizatora. Opóźnienie w płatności za uczestnictwo upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia udziału Uczestnika w Konferencji.
 4. Faktura wystawiana jest przez Organizatora po zaksięgowaniu płatności za udział w Konferencji.
 5. Uczestnik w momencie zgłoszenia zobowiązany jest przekazać kompletne dane do faktury, w przypadku braku tej informacji faktura wystawiona jest dla osoby prywatnej.
 6. Koszt udziału w Konferencji, ewentualnego pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 7. W przypadku odwołania Konferencji przez Organizatora z przyczyn niedotyczących Uczestnika, Organizator zwróci Uczestnikowi w terminie 14 dni na wskazane Konto wszelkie opłaty poniesione przez Uczestnika na rzecz Organizatora. W przypadku braku wskazania konta, Organizator zwróci w/w koszty na rachunek z którego otrzymał wpłatę od Uczestnika.

DANE OSOBOWE

 1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników na zasadach oraz w sposób określony w Polityce Prywatności.
 2. Uczestnik powinien aktualizować dane w miarę konieczności. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki posługiwania się przez Uczestnika nieaktualnymi danymi.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZOBOWIĄZANIE

 1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie usług.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wzięcia udziału w Konferencji, jeśli jest ona spowodowana przyczynami leżącymi po stronie Uczestnika.
 3. Poprzez rejestrację i udział w Konferencji każdy Uczestnik zobowiązuje się do:
  • przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób, zasad współżycia społecznego oraz korzystaniem z usług z poszanowaniem praw innych Uczestników oraz osób trzecich,
  • przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
  • używania udostępnionych usług i narzędzi dostępnych na stronie Konferencji w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, w szczególności nie powodując nadmiernego utrudnienia w korzystaniu z usług przez innych Uczestników,
  • poszanowania polskiego prawa, zasad etykiety oraz dóbr osobistych innych Uczestników,
  • stosowania technik i urządzeń nie zakłócających prac infrastruktury informatycznej,
  • nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Konferencji,
  • nie rozpowszechniania na stronie Konferencji treści o charakterze reklamowym, politycznym, sprzecznym z prawem i dobrymi obyczajami, poza miejscami przeznaczonymi do tego rodzaju działalności,
  • terminowego i zgodnego z określonymi zasadami wypełniania własnych zobowiązań związanych z korzystaniem z usług świadczonych przez Organizatora,
  • nie dostarczania żadnych treści o charakterze bezprawnym naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne.

OSTRZEŻENIE

 1. Treści i usługi rozpowszechniane za pomocą portalu stanowią wyłącznie wartość edukacyjną. Nie mogą służyć diagnozie i terapii pacjenta, nie zastępują usług o charakterze medycznym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do treści rozpowszechnianych w Portalu, w szczególności nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowanych procedur, użytych środków medycznych, farmaceutyków, itp.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie utwory rozpowszechnione w ramach Konferencji stanowią przedmiot praw autorskich Organizatora, podmiotów współpracujących z Organizatorem bądź osób trzecich i podlegają ochronie przewidzianej przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pochodnych.
 2. Uczestnik może korzystać z rozpowszechnionych utworów wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
 3. Kopiowanie, tłumaczenie, opracowanie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bądź przetwarzanie rozpowszechnionych możliwe jest wyłącznie na warunkach określonych przepisami prawa bądź po uzyskaniu pisemnej zgody Organizatora lub innej osoby, której przysługują autorskie prawa majątkowe do utworów.

REZYGNACJE I REKLAMACJE
§1

 1. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji wymaga zachowania formy pisemnej drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@medvisa.pl.
 2. Warunki zwrotu kosztów udziału określone są na stronie internetowej Konferencji.
 3. Zwrot opłaty za udział w Konferencji odbywa się w ciągu 14 dni od zgłoszenia rezygnacji na rachunek bankowy, z którego pochodzi wpłata.
 4. W przypadku nieobecności Uczestnika na Konferencji bez wcześniejszej rezygnacji, bądź rezygnacji z udziału w okresie krótszym od wskazanego terminu, uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty.
  §2
 5. Organizator Konferencji dopuszcza możliwość zmiany przez Uczestnika Wydarzenia osoby wskazanej przez niego jako biorącej udział w Konferencji, o czym powinien zostać poinformowany pisemnie najpóźniej na dziesięć dni przed terminem Konferencji.
  §3
 6. Uczestnik ma prawo złożyć reklamację na przebieg Konferencji.
 7. Reklamacje należy zgłaszać mailowo pod adres biuro@medvisa.pl.
 8. Uczestnik może zgłaszać reklamacje w terminie nie dłuższym niż 7 dni po zakończeniu Konferencji. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia spóźnionej reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§1

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i Polityki Prywatności.
 2. Zmiana możliwa jest za zgodą Uczestnika, jeśli zmiana taka wynikać będzie ze zmiany przepisów obowiązującego prawa.
 3. O proponowanej zmianie Organizator powiadomi zarejestrowanych Uczestników co najmniej na 7 dni przed wejściem jej w życie. Uczestnik nie wyrażający zgody na zmianę Regulaminu lub Polityki Prywatności powinien wysłać swój sprzeciw na adres e-mail: biuro@medvisa.pl do dnia wejścia w życie przedmiotowej zmiany.
 4. Brak pisemnej informacji o nieakceptacji zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności przesłanej do Organizatora w terminie 14 dni od dnia jej wysłania do Uczestnika oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie lub Polityce Prywatności przez Uczestnika.
  §2
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2020 r.
 6. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z oświadczeniem o spełnianiu Warunków udziału w Konferencji.
 7. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na treść Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy miejscowo zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.