Kontrowersje w pediatrii
Kontrowersje w pediatrii

Opłaty i rejestracja

Kontrowersje w Pediatrii (28-29.02.2020)

  do 15.01.2020 r. od 16.01.2020 r. opłata na miejscu

 Lekarze specjaliści

450 zł 600 zł
Lekarze w trakcie specjalizacji 350 zł 600 zł

Konferencja dla pielęgniarek pediatrycznych, neonatologicznych i położnych (29.02.2020) – REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

  do 15.01.2020 r. od 16.01.2020 r.

opłata na miejscu

Uczestnicy Konferencji

O dacie wpłaty decyduje wpływ środków na rachunek bankowy organizatora.

Opłata obejmuje:

  • Wstęp na sesje naukowe
  • Udział w wystawie medycznej
  • Teczkę z programem i skryptem konferencyjnym (dot. Kontrowersji w Pediatrii)
  • Identyfikator
  • Certyfikat uczestnictwa
  • Przerwy kawowe oraz obiadowe

Warunki rezygnacji

Rezygnacja Uczestnika z udziału w konferencji wymaga zachowania formy pisemnej drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@medvisa.pl.

Koszty anulacji zgłoszenia:

  • Rezygnacja do 30 dni przed konferencją – Uczestnik ponosi 50% kosztów
  • Rezygnacja na mniej niż 30 dni przed konferencją – Uczestnik ponosi 100% kosztów

W przypadku nieobecności Uczestnika na konferencji bez wcześniejszej rezygnacji, bądź rezygnacji z udziału w konferencji w okresie krótszym niż 30 dni od wskazanego terminu konferencji, uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu Opłaty.

Organizator konferencji dopuszcza możliwość zmiany przez Uczestnika konferencji osoby wskazanej przez niego jako biorącej udział w konferencji, o czym powinien zostać poinformowany najpóźniej na dziesięć dni przed terminem konferencji.